การควบคุมสต็อก

www.facebook.com/golden inter.5

การควบคุมสต็อกเป็นบูรณาการเกี่ยวกับความร่วมมือกัน โดย คำนึงถึงช่วงทางการจัดจำหน่าย ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตไปยังผู้ใช้

ดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนของขบวนการส่งมอบตั้งแต่ผู้ผลิตที่เป็นต้นน้ำไปยังผู้ใช้คนสุดท้ายที่ปลายน้ำ สามารถทำได้โดยคนที่เกี่ยวข้องในขบวนการทุกคน ซึ่งปัญหาผุปสรรคที่เกิดขึ้นในขบวนการหยุดชงัก เปรียบเสมือนกับน้ำประปาที่ไหล หากเกิดปัญหาที่ท่อเช่น ท่อแตก ท่อถูกต่อออกไปมาก มีข้อต่อแยกออกหลายทาง ก็ย่อมทำให้น้ำประปาไหลไม่ดี หรือไม่ไหล ยังผลถึงคนที่อยู่ปลายท่อ ซึ่งเหล่านี้ก็คือขบวนการควบคุมสินค้าไม่ดี มีสินค้าไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดการหยุดของสินค้าจากผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภค ดังน้้นการเชื่อมโยงห่วงโซ่กระจายสินค้ากับทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องนั้น ในแต่ละส่วนงานจะต้องรู้เข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ตนเองดูแลอยู่ ดังนั้นสิ่งที่เป้นวัตถุประสงค์ของการควบคุมสต็อกคือ

1. การดำเนินการหลังการขายและบริการ

วิธีการที่ต้องมีสินค้าพร้อมจ่ายให้กับผู้ซื้อ ได้คลอดเวลาในทุกประเภท แบบ รุ่น สินค้านั้นๆ เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของคำสั่งซื้อที่มีมากหลากหลายซึ่งหากผู้ขายมีความน่าเชื่อถือสูงย่อมจะต้องมีสินค้าจำนวนมากเก็บไว้ในคลังของตนเอง ซึ่งจะต้องใช้ต้นทุนมหาศาล เพื่อจัดเก็บสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อซึ่งจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ยากหากต้องการนำสินค้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติม หากเป็นเช่นนี้การเปลี่ยนแปลงของยอดขายไม่เป็นไปตามธรรมชาติซึ่งจะทำให้ผลกำไรลดน้อยลง  ในแง่นี้เราสามารถพูดได้ว่ามันเป็นหลักการที่ไม่เหมาะสมสำหรับการจัดจำหน่ายทั้งหมดในการรักษา สต็อกสินค้าที่หลากหลายและจำนวนชิ้นของสินค้าซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจะต้องเป็นการกำหนดชนิดสินค้าที่เหมาะสมพร้อมจำนวนชิ้นที่จัดเก็บพร้อมขายเมื่อได้รับคำสั่งซื้อเข้ามา เหล่านี้เป็นคำถามที่หลายๆท่านที่ดำเนินธุรกิจมีคำถามว่าเราจะเก็บอะไรดี ประเภทไหนบ้าง จำนวนเท่าไร จึงจะเหมาะสม

2. การทำให้เกิดผลกำไรที่เหมาะสม ซึ่งถ้าต้องสต็อกสินค้าและปริมาณทั้งหมดทุกชิ้น มูลค่าการจัดเก็บสินค้าคงคลังจะต้องสูงมากๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการรับคำสั่งซื้อที่เข้ามาสหลากหลาย เพื่อให้สามารถทำการจ่ายสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ใช้คนดูแลมากขึ้น ยังผลให้เกิดสินค้าdead stockตามมา ระดับการควบคุมสต็อกจะลดลง ซึ่งเหล่านี้จะเป็นผลกระทบตามมาอย่างที่ท่านอาจมองไม่เห็น เพราะท่านยังมีความสามารถในการขายอย่างต่อเนื่องแต่ผลประกอบการจะทำให้เห็นกำไรน้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งหากลองไปมองในส่วนของค่าใช้จ่ายในการควบคุมสต็อกที่เรื่องดอกเบี้ยใช้ในการจัดเก็บสต็อกสินค้า พื้นที่ๆต้องเพิ่มเติมขยายคลังจัดเก็บสินค้าคือต้องมีการซื้อที่ดินหรือเช่าโกดังจัดเก็บเพิ่ม ค่าเสื่อมราคาของสินค้าและเครื่องมือเครื่องใช้ ค่าใช้จ่ายของบุคคลากรและสินค้าเสื่อมสภาพ หมดความนิยม สินค้าเหล่านี้จะเป็นสินค้า dead stock