Posted on

งานให้คำปรึกษาออกแบบระบบงานจัดการภายในคลังอะไหล่และเครื่องกลเกษตร

www.facebook.com/golden inter.5

งานในส่วนนี้เป็นงานให้คำปรึกษาออกแบบระบบ ฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานการควบคุมสต๊อกและการจัดการคลังอะไหล่และสินค้าสำเร็จรูปเครื่องกลเกษตร ในส่วนนี้เป็นศูนย์จำหน่ายขนาดใหญ่ที่มีการจัดระบบภายในไว้ในระดับที่ใช้ได้ ด้วยวิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการที่มองการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ดูแลและต้องการวางพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานการทำงานให้กับองค์กร อันจะส่งต่อไปสู่พนักงานรุ่นใหม่ๆที่เสริมเข้ามาทำงานให้ได้มีระบบปฏิบัติงานที่ชัดเจน และคงไว้ในวิธีการและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานจึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาพนักงานทุกหน่วยงานให้เข้าอบรมพร้อมกันเพื่อให้พนักงานทั้งหมดได้มีแนวคิดและเรียนรู้ถึงการพัฒนาพร้อมยอมรับการปรับเปลี่ยนให้ได้ประโยชน์ในการทำงานที่มีระบบ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานใหม่ๆเข้ามาเสริมหลายต่อหลายรุ่นก็ยังคงไว้ซึ่งระบบงาน วิธีการหลักๆที่ได้ปูพื้นฐานไว้ อันส่งผลดีต่อการค้าขายที่สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจซึ่งปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สองยี่ห้อซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ระดับต้นๆและสามารถทำยอดขายได้ติดอันดับต้นๆในกลุ่มตัวแทนจำหน่าย ระบบงานที่ได้รับโจทย์เข้าไปเป็นที่ปรึกษาการจัดวางระบบออกแบบให้นั้นมี

1.ศึกษาปรับปรุงระบบงานให้สามารถทำการตรวจสอบระบบภายในได้ง่ายและมีขั้นตอนที่พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้

2.ปรับปรุงวางพื้นฐานระบบการควบคุมสินค้าคงคลังตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้า จ่ายสินค้าและอะไหล่ การบำรุงรักษาภายในคลัง

3.การประยุกต์ใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับขั้นตอนเอกสารให้สอดคล้องกับระบบงานขายอะไหล่ บริการ สินค้าสำเร็จรูป

4.อบรมให้ความรู้หลักการพื้นฐานระบบสินค้าคงคลังเพื่อให้ทราบความเป็นมาของระบบและการจัดเก็บอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

5.อบรมสร้างวิธีการตรวยสอบสินค้าคงคลังทั้งรายเดือน รายปี และการค้นหาสาเหตุ พร้อมการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด

เหล่านี้เป็นหัวข้อที่พนักงานอยากรับรู้และได้ให้ลงมือปฏิบัติเพื่อนักงานได้เกิดความคุ้นเคยกับระบบงานเหล่านั้นซึ่งเป็นงานปกติของงานคลังอะไหล่ที่ต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานอยู่แล้วจึงเป็นส่วนที่พนักงานหลายๆคนได้เรียนรู้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้และจะได้ผลอะไรตามมา ปัจจุบันพนักงานหลายๆคนได้มีโอกาสเข้ารับผิดชอบงานในส่วนของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มีระบบมาตรฐานอยู่แล้ว

Leave a Reply