ภาพประกอบก่อนการพัฒนาคลังเก็บอุปกรณ์แผงควบคุมไฟฟ้า

www.facebook.com/golden inter.5

เป็นสถานที่เก็บอุปกรณ์เดิมก่อนการปรับปรุง