ภาพประกอบหลังการพัฒนาคลังเก็บอุปกรณ์แผงควบคุมไฟฟ้า

www.facebook.com/golden inter.5