Posted on

รับออกแบบระบบภายในคลังพัสดุและกำหนดชนิดช่องจัดเก็บสินค้า

www.facebook.com/golden inter.5

ออกแบบขวนการงานภายในคลังสินค้า การรับเข้า การจ่ายออก การรับคืน การจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กกลาง ใหญ่ พร้อมระบบการเคลื่อนย้ายภายในคลัง รับ จ่าย รวมทั้งระบบงานเอกสารภายในคลัง

Leave a Reply