วิธีการบริหารสินค้า-อุปกรณ์-อะไหล่

www.facebook.com/golden inter.5

กลยุทธ์         เป้าหมาย       ประสิทธิภาพ        พัฒนายั่งยืน        ลดการสูญเสีย/สูญเปล่า