Posted on

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและเตรียมระบบรองรับมาตรฐานISO9000

www.facebook.com/golden inter.5

เป็นอีกงานที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณเชิดชัย คุปติธรรม บริษัท ยูต้าอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งโจทย์ที่ได้รับมอบหมายคือการทำระบบจัดเก็บมาตรฐานและเตรียมรองรับระบบ iso 9000 ในตอนนั้น ปัญหาของที่นี่คือเป็นโรงงานประกอบแผงควบคุมไฟฟ้าและผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซลามิคและอุปกรณ์หลากหลายชนิด สถานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งระเบิดหินชลบุรี มีฝุ่นละออง ทรายปลิวตามลมมาถึงที่ตั้งโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง ตามหัวข้อ

1.การจัดการระบบเบิกจ่ายต้องทราบยอดคงเหลือได้ถูกต้อง เมื่อมีแผนการผลิตต้องทราบจำนวนยอดคงเหลือ ทั้งวัตถุดิบ และอุปกรณ์ชิ้นส่วน ทุกชนิดที่ปรากฎรายการใน B.O.M.(Bill of material)

2.ทราบที่มาที่ไปจากการเช็คย้อนกลับตั้งแต่การสั่งซื้อจนติดตั้งส่งมอบลูกค้ารายใดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

3.อุปกรณ์ที่จัดเก็บในคลังจะต้องได้รับการจัดเก็บไว้ในที่มิดชิดป้องกันฝุ่นละออง ทราย พร้อมใช้งานในสภาพสมบรูรณ์

4.มีระบบบริการจัดการเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้

5.พนักงานคลังพัสดุทุกคนต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่ตนดูแลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6.ลดจำนวนความเสียหายจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้เหลือ 1% ภายในสามปี

7.ระบบต้องสามารถให้เจ้าหน้าที่ทำการจัดได้ง่ายรวดเร็วมีความชัดเจนในถึงสถานที่จัดเก็บและตรวจสอบได้

8.สามารถทำการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือได้ง่ายและสรุปยอดคงเหลือพร้อมมูลค่าสินค้าคงคลังสรุปยอดได้ทุกสิ้นปี

โครงการนี้ใช้เวลาเตรียมการ ฝึกอบรมพนักงาน และปรับเปลี่ยนระบบงานทั้งหมด 3ปี โดยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาออกแบบ วางระบบงาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คลังและให้คำปรึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังทั้งหมด รวมทั้งนำเสนองานส่วนที่สามารถช่วยให้การพัฒนาระบบผลิตสอดคล้องกับการพัฒนาในส่วนงานหลักที่เกี่ยวข้องกันด้วย (เป็นในส่วนที่สร้างคุณภาพของงานให้เป็นมาตรฐานเนื่องจากโรงงานกำลังทำระบบ ISO)

Leave a Reply