Posted on

รับให้คำปรึกษาวางแผนตรวจสอบสินค้าคงคลังและระบบป้องกันหลังการตรวจสอบ

www.facebook.com/golden inter.5

ให้คำปรึกษาวางแผนการตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลัง การวางระบบก่อนการตรวจสอบ ตรวจนับ จัดระบบงานความรับผิดชอบและขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง จัดเตรียมหัวข้อออกแบบเอกสารการตรวจสอบและแบบสรุปผลการตรวจสอบสินค้าคงคลัง

สรุปสาเหตุผลการตรวจสอบสินค้าและการแก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในอนาคต

Leave a Reply