การแบ่งคอลัมน์

www.facebook.com/golden inter.5

ในการดำเนินการเพื่อการจัดทำ web Naiped.com เราได้มีการศุึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้การพัฒนาweb มีคุณภาพออกมาเที่ยบเท่ามาตรฐาน เพื่อให้การจัดทำได้รวดเร็วขึ้น

การจัดทำได้ทยอยจัดทำหน้าweb เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับระบบที่ได้กำหนดเป้าหมายการขายสินค้าอะไหล่

การขายสินค้าให้กับอู่สีจะเริ่มนำสินค้าที่เป็นเฉพาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เข้าน้ำเสนอเพืื่อให้สอดคล้องกับการขายสินค้าอะไหล่กลุ่มตัวถังได้ตามกลุ่มเป้าหมาย