Posted on

รับออกแบบระบบ ปรับปรุงระบบจัดเก็บสินค้า

ร้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ท่านได้เห็นตามจังหวัดต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะมีหน้าร้านซึ่งเป็นการขายเครื่องปั้มน้ำ เครื่องกลการเกษตรต่างๆ น้ำมันเครื่อง ยาฆ่าเมลง ปุ๋ยสารเคมีและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ใช้ในการเกษตร

Posted on

รับออกแบบวางผังภายในคลัง แบ่งพื้นที่จัดเก็บ กำหนดที่อยู่

ร้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่ท่านได้เห็นตามจังหวัดต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะมีหน้าร้านซึ่งเป็นการขายเครื่องปั้มน้ำ เครื่องกลการเกษตรต่างๆ น้ำมันเครื่อง ยาฆ่าเมลง ปุ๋ยสารเคมีและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ใช้ในการเกษตร

Posted on

รับออกแบบระบบภายในคลังพัสดุและกำหนดชนิดช่องจัดเก็บสินค้า

ออกแบบขวนการงานภายในคลังสินค้า การรับเข้า การจ่ายออก การรับคืน การจัดเก็บสินค้าขนาดเล็กกลาง ใหญ่ พร้อมระบบการเคลื่อนย้ายภายในคลัง รับ จ่าย รวมทั้งระบบงานเอกสารภายในคลัง

Posted on

รับให้คำปรึกษาวางแผนตรวจสอบสินค้าคงคลังและระบบป้องกันหลังการตรวจสอบ

ให้คำปรึกษาวางแผนการตรวจสอบสินค้าคงเหลือในคลัง การวางระบบก่อนการตรวจสอบ ตรวจนับ จัดระบบงานความรับผิดชอบและขั้นตอนในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง จัดเตรียมหัวข้อออกแบบเอกสารการตรวจสอบและแบบสรุปผลการตรวจสอบสินค้าคงคลัง

สรุปสาเหตุผลการตรวจสอบสินค้าและการแก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานในอนาคต

Posted on

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและเตรียมระบบรองรับมาตรฐานISO9000

เป็นอีกงานที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณเชิดชัย คุปติธรรม บริษัท ยูต้าอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งโจทย์ที่ได้รับมอบหมายคือการทำระบบจัดเก็บมาตรฐานและเตรียมรองรับระบบ iso 9000 ในตอนนั้น ปัญหาของที่นี่คือเป็นโรงงานประกอบแผงควบคุมไฟฟ้าและผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเซลามิคและอุปกรณ์หลากหลายชนิด สถานที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งระเบิดหินชลบุรี มีฝุ่นละออง ทรายปลิวตามลมมาถึงที่ตั้งโรงงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลตรวจสอบเพื่อนำไปประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงสูง ตามหัวข้อ

1.การจัดการระบบเบิกจ่ายต้องทราบยอดคงเหลือได้ถูกต้อง เมื่อมีแผนการผลิตต้องทราบจำนวนยอดคงเหลือ ทั้งวัตถุดิบ และอุปกรณ์ชิ้นส่วน ทุกชนิดที่ปรากฎรายการใน B.O.M.(Bill of material)

2.ทราบที่มาที่ไปจากการเช็คย้อนกลับตั้งแต่การสั่งซื้อจนติดตั้งส่งมอบลูกค้ารายใดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

3.อุปกรณ์ที่จัดเก็บในคลังจะต้องได้รับการจัดเก็บไว้ในที่มิดชิดป้องกันฝุ่นละออง ทราย พร้อมใช้งานในสภาพสมบรูรณ์

4.มีระบบบริการจัดการเคลื่อนย้ายที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง เชื่อถือได้

5.พนักงานคลังพัสดุทุกคนต้องทราบหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนที่ตนดูแลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

6.ลดจำนวนความเสียหายจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้เหลือ 1% ภายในสามปี

7.ระบบต้องสามารถให้เจ้าหน้าที่ทำการจัดได้ง่ายรวดเร็วมีความชัดเจนในถึงสถานที่จัดเก็บและตรวจสอบได้

8.สามารถทำการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือได้ง่ายและสรุปยอดคงเหลือพร้อมมูลค่าสินค้าคงคลังสรุปยอดได้ทุกสิ้นปี

โครงการนี้ใช้เวลาเตรียมการ ฝึกอบรมพนักงาน และปรับเปลี่ยนระบบงานทั้งหมด 3ปี โดยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาออกแบบ วางระบบงาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่คลังและให้คำปรึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคลังทั้งหมด รวมทั้งนำเสนองานส่วนที่สามารถช่วยให้การพัฒนาระบบผลิตสอดคล้องกับการพัฒนาในส่วนงานหลักที่เกี่ยวข้องกันด้วย (เป็นในส่วนที่สร้างคุณภาพของงานให้เป็นมาตรฐานเนื่องจากโรงงานกำลังทำระบบ ISO)

Posted on

งานให้คำปรึกษาออกแบบระบบงานจัดการภายในคลังอะไหล่และเครื่องกลเกษตร

งานในส่วนนี้เป็นงานให้คำปรึกษาออกแบบระบบ ฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจโครงสร้างพื้นฐานการควบคุมสต๊อกและการจัดการคลังอะไหล่และสินค้าสำเร็จรูปเครื่องกลเกษตร ในส่วนนี้เป็นศูนย์จำหน่ายขนาดใหญ่ที่มีการจัดระบบภายในไว้ในระดับที่ใช้ได้ ด้วยวิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการที่มองการพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่ดูแลและต้องการวางพื้นฐานที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานการทำงานให้กับองค์กร อันจะส่งต่อไปสู่พนักงานรุ่นใหม่ๆที่เสริมเข้ามาทำงานให้ได้มีระบบปฏิบัติงานที่ชัดเจน และคงไว้ในวิธีการและขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานจึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาพนักงานทุกหน่วยงานให้เข้าอบรมพร้อมกันเพื่อให้พนักงานทั้งหมดได้มีแนวคิดและเรียนรู้ถึงการพัฒนาพร้อมยอมรับการปรับเปลี่ยนให้ได้ประโยชน์ในการทำงานที่มีระบบ ซึ่งปัจจุบันมีพนักงานใหม่ๆเข้ามาเสริมหลายต่อหลายรุ่นก็ยังคงไว้ซึ่งระบบงาน วิธีการหลักๆที่ได้ปูพื้นฐานไว้ อันส่งผลดีต่อการค้าขายที่สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจซึ่งปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์สองยี่ห้อซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ระดับต้นๆและสามารถทำยอดขายได้ติดอันดับต้นๆในกลุ่มตัวแทนจำหน่าย ระบบงานที่ได้รับโจทย์เข้าไปเป็นที่ปรึกษาการจัดวางระบบออกแบบให้นั้นมี

1.ศึกษาปรับปรุงระบบงานให้สามารถทำการตรวจสอบระบบภายในได้ง่ายและมีขั้นตอนที่พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติได้

2.ปรับปรุงวางพื้นฐานระบบการควบคุมสินค้าคงคลังตั้งแต่ขั้นตอนการรับเข้า จ่ายสินค้าและอะไหล่ การบำรุงรักษาภายในคลัง

3.การประยุกต์ใช้งานระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับขั้นตอนเอกสารให้สอดคล้องกับระบบงานขายอะไหล่ บริการ สินค้าสำเร็จรูป

4.อบรมให้ความรู้หลักการพื้นฐานระบบสินค้าคงคลังเพื่อให้ทราบความเป็นมาของระบบและการจัดเก็บอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

5.อบรมสร้างวิธีการตรวยสอบสินค้าคงคลังทั้งรายเดือน รายปี และการค้นหาสาเหตุ พร้อมการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ผิดพลาด

เหล่านี้เป็นหัวข้อที่พนักงานอยากรับรู้และได้ให้ลงมือปฏิบัติเพื่อนักงานได้เกิดความคุ้นเคยกับระบบงานเหล่านั้นซึ่งเป็นงานปกติของงานคลังอะไหล่ที่ต้องปฏิบัติเป็นมาตรฐานอยู่แล้วจึงเป็นส่วนที่พนักงานหลายๆคนได้เรียนรู้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้และจะได้ผลอะไรตามมา ปัจจุบันพนักงานหลายๆคนได้มีโอกาสเข้ารับผิดชอบงานในส่วนของบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่มีระบบมาตรฐานอยู่แล้ว